استخدام عادی

 • آگهی 5 روزه
  6,000 تومان
 • آگهی 10 روزه
  12,000 تومان
 • آگهی 20 روزه
  20,000 تومان
 • آگهی 30 روزه
  25,000 تومان
 • نمایش آگهی ، صفحات جستجو
 • ارسال فرصت شغلی به کارجویان
 • ثبت همکاری شغلی
 • ایجاد آگهی محدود زمانی
 • آگهی رایگان جمعه

  استخدام چند شغلی

 • آگهی 5 روزه
  12,000 تومان
 • آگهی 10 روزه
  24,000 تومان
 • آگهی 20 روزه
  40,000 تومان
 • آگهی 30 روزه
  50,000 تومان
 • نمایش آگهی ، صفحات جستجو
 • نمایش آگهی ، فیلتر چند شغلی
 • نمایش جداگانه ردیف های شغلی
 • ثبت همکاری جداگانه ، ردیف های شغلی
 • ارسال فرصت شغلی به کارجویان

  استخدام ویژه

 • آگهی 5 روزه
  15,000 تومان
 • آگهی 10 روزه
  30,000 تومان
 • آگهی 20 روزه
  50,000 تومان
 • آگهی 30 روزه
  60,000 تومان
 • نمایش آگهی ، صفحه اصلی
 • نمایش آگهی ، صفحات جستجو
 • شغل مشابه ، صفحات جستجو
 • نمایش آگهی ، فیلتر ویژگی
 • ارسال فرصت شغلی به کارجویان